استخدام

استخدام

  • میزان تحصیلاتگرایش دانشگاهینام دانشگاهشهر محل تحصیلسال پایان تحصیل 
  • نام محل کار قبلیشغل قبلی و مدت سابقه کارعلت ترک محل کار قبلی 
    افزودن یک ردیف جدید
  • انواع فایل های مجاز : docs, zip.