تعرفه تبلیغات کلیکی گوگل

 • پنل 1

  109250 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  2000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  400
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  ندارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
 • پنل 2

  161000 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  3000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  600
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  ندارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
 • پنل 3

  262200 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  5000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  1000
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  ندارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
 • پنل 4

  515200 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  10000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  2000
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  ندارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
 • پنل 5

  1072950 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  20000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  4000
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  دارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
  حداکثر تعداد ورود کاربر
  متوسط تعداد ورود کاربر
  حداکثر کلید واژه
  هزینه کلیک
  کنترل پنل اختصاصی برتینا
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  دریافت گزارش لحظه ای
  دریافت گزارش روزانه از گوگل
  مدیریت زمان،مکان،بودجه
  مشاوره SEO رایگان
  استفاده از اکانت های دارای History
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
  تبلیغات موبایل
  نمایش
  گوگل فارسی
  مدت نمایش
 • پنل 6

  2743900 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  50000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  10000
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  دارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
 • پنل 7

  5574050 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  100000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  20000
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  دارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
 • پنل 8

  11401100 تومان

  حداکثر تعداد ورود کاربر:
  200000
  متوسط تعداد ورود کاربر:
  40000
  حداکثر کلید واژه:
  نامحدود
  هزینه کلیک:
  حداقل 1 سنت
  کنترل پنل اختصاصی برتینا:
  پشتیبانی می شود
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل:
  دارد
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ:
  دارد
  دریافت گزارش لحظه ای:
  پشتیبانی می شود
  دریافت گزارش روزانه از گوگل:
  پشتیبانی می شود
  مدیریت زمان،مکان،بودجه:
  دارد
  مشاوره SEO رایگان:
  دارد
  استفاده از اکانت های دارای History:
  دارد
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...:
  پشتیبانی می شود
  تبلیغات موبایل:
  دارد
  نمایش:
  رایگان
  گوگل فارسی:
  رایگان
  مدت نمایش:
  نامحدود
  حداکثر تعداد ورود کاربر
  متوسط تعداد ورود کاربر
  حداکثر کلید واژه
  هزینه کلیک
  کنترل پنل اختصاصی برتینا
  دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  دریافت گزارش لحظه ای
  دریافت گزارش روزانه از گوگل
  مدیریت زمان،مکان،بودجه
  مشاوره SEO رایگان
  استفاده از اکانت های دارای History
  امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
  تبلیغات موبایل
  نمایش
  گوگل فارسی
  مدت نمایش